Apdzīvojuma dati

Dati par iedzīvotāju telpisko izvietojumu pašvaldību teritoriālo vienību (pagastu, pilsētu) dalījuma līmenī.


Iedzīvotāju skaita dati ir kopējais teritorijā deklarēto iedzīvotāju skaits uz norādītā gada 1. janvāri. Datu avots ir PMLP Iedzīvotāju reģistrs. Šie dati publiski pieejami PMLP mājaslapā (PDF formātā).

Teritoriju platības ir Valsts Zemes dienesta dati, kas publiski pieejami VZD mājaslapā.

Apdzīvojuma blīvums ir RAIM aprēķins, kas balstās uz augstāk minētajiem datiem.

Piekļuve datiem (tiks ģenerēts Excel fails, ko saņemsiet lejuplādē) >> Iedzīvotāju skaits (PMLP), teritorijas platība (VZD) un apdzīvojuma blīvums (RAIM apr.)