4. Nekustamo īpašumu struktūra un sadalījums

Viens no nekustamā īpašuma struktūras raksturojošajiem rādītājiem ir zemes vienību skaits nekustamajā īpašumā, kā arī vidējās zemes vienību platības. Pēdējā zemes reforma Latvijā būtiski izmainījusi lauku saimniecību zemes īpašumu struktūru, tās rezultātā izveidojušies daudzi ļoti mazi un sadrumstaloti zemes īpašumi.

Saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmas datiem visa Latvijas teritorijas platība ir sadalīta 1 011 963 zemes vienībās.