3. Dati par meža zemēm

Lai arī dati par meža zemes aizņemtajām platībām nav viennozīmīgi un dažādiem datu turētājiem tie atšķiras, tomēr var secināt, ka Latvijas teritorijas lielāko daļu klāj meži. Saskaņā VZD datiem[4] zemes lietošanas veids „mežs” aizņem 47,6 % no kopējās valsts teritorijas (3 066 228,4 ha). Savukārt, Valsts meža dienesta (turpmāk – VMD) dati liecina, ka mežs aizņem 3 330 318,02 ha 51,6 % no Latvijas kopplatības. Institūta „Silava” veiktie aprēķini norāda, ka 2014. gadā Latvijā meža zemes kopējā platība ir 3 784 980 ha jeb 58,7 % no kopējās valsts teritorijas. Saskaņā ar nacionālā meža monitoringa datiem, 2015. gadā mežs klāj 3 261 000 ha un aizņem 92 % no kopējās meža zemes (3 575 000 tūkst. ha).

Atšķirība starp VZD un VMD datiem ir skaidrojama ar to, ka nekustamā īpašuma valsts kadastra dati, tai skaitā dati par zemes lietošanas veidiem, tiek aktualizēti, veicot zemes kadastrālo uzmērīšanu un attēlojot tos situācijas plānā, bet dabiski aizaugušu LIZ un izveidojušās mežaudzes iespējams reģistrēt meža reģistrā, neaktualizējot situācijas plānus, bet veicot meža inventarizāciju.

Latvijā ir notikusi meža zemju teritoriju dabiska palielināšanās ‑ meža ieaudzēšana, un galvenokārt tas ir noticis uz LIZ platību rēķina. Laika posmā no 2010.-2015. gadam mežs ieaudzēts 18 945 ha platībā, bet 2016.gadā kopā valstī mežu ieaudzētā platība ir 3992.1 ha.

Novadi ar lielākajām ieaudzētajām meža platībām 2016.gadā:

Meža atmežošana notiek salīdzinoši nelielos apjomos un pārsvarā tiek veikta teritorijās, kurās meža zemes plānotas kā apbūves teritorijas. VMD dati liecina, ka laika posmā no 2013.-2015.gadam Latvijā kopumā atmežoti 1 797 ha 2016.gadā  kopā valstī atmežoti 307,88 ha.

Novadi ar vislielākajām atmežotajām platībām 2016.gadā:

Latvijā 2016.gadā atmežotā platība ir pārsniegusi meža ieaudzēto platību 10 novados un divās pilsētās, piemēram, Ādažu novadā par 40,2 ha, Pārgaujas novadā par 25.6 ha, Garkalnes un Ropažu novados par 4.0 ha, bet Rīgā veikta tikai atmežošana un atmežotā platība sastāda 2.14 ha. Savukārt atmežošana un meža ieaudzēšana nav veikta Nīcas, Rundāles un Tērvetes novados.

 

 

 


4 Latvijas Republikas Zemes pārskats, 2016 - http://www.vzd.gov.lv/files/zemes_parskats_2015.pdf