1. Dati par lauksaimniecības zemes izmantošanu

Zemes pārskatā iekļauti Lauku atbalsta dienesta (turpmāk - LAD) lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmā reģistrēti dati par lauku bloku platībām, vienoto platību maksājumiem pieteikto platību un neapstrādātas lauksaimniecībā izmantojamās zemes platību atbilstoši situācijai, kāda tā ir kalendāra gada 1. janvārī. Lauku bloks ir lauksaimniecībā izmantojamās zemes gabals, kura robežas ir stabilas, dabā identificējamu objektu robežas, zemes lietošanas veidu robežas, viena lauksaimnieka apsaimniekoto platību robežas vai nekustamā īpašuma robežas ir vismaz 0,30 ha liels un ir labā lauksaimniecības stāvoklī.[2]

Saskaņā ar LAD sniegto informāciju uz 2017. gada 1. janvāri lauku bloku platība Latvijā ir 1 781 683 ha. Lielākās lauku bloku platības novērojamas Rēzeknes novadā (74 958 ha), Jelgavas novadā (72 672 ha) un Saldus novadā (62 614 ha), bet mazākās platības ir Pierīgas pašvaldībās - Carnikavas novadā (727 ha), Garkalnes novadā (31 ha) un Stopiņu novadā (203 ha). Kā liecina LAD dati, laikā posmā no 2011.-2015.gadam, tad kopējā lauku bloka platība (lauksaimniecībā izmantojamo zemi, kura ir labā lauksaimniecības stāvoklī) ir samazinājusies par 63 575,0 ha. Bet salīdzinot ar 2015.gadu, 2016. gadā lauku bloku platība ir palielinājusies par 19 102,8 ha.

bloks

Ņemot vērā, ka Eiropas Savienības tiešo maksājumu apjoms turpinās pieaugt līdz 2020. gadam, tas varētu veicināt tālāku lauksaimniecības zemes sakopšanu un pamesto platību atgriešanu lauksaimnieciskajā ražošanā. To apstiprina arī fakts, ka pēdējos 5 gados Pierīgas pašvaldību teritorijās lauku bloku platības ir palielinājušās par 10 % un vairāk, līdz ar to varētu prognozēt, ka šajās teritorijas samazināsies neapsaimniekoto LIZ platības, kas līdz šim bija visai ievērojamas un dažās Pierīgas pašvaldībās tās sastādīja pat vairāk kā 30 % no LIZ platībām.

Novadi ar lielāko lauku bloku platību īpatsvaru 2016.gadā:

 

 

 


[2] http://www.lad.gov.lv/lv/atbalsta-veidi/platibu-maksajumi/platibu-maksajumu-veidi/vienotais-platibas-maksajums-(vpm)-2016-g-246