Ievads

Zemes pārskatā ir apkopota informācija, kas raksturo zemes izmantošanu un tās izmaiņu tendences. Zemes pārskats sagatavots, izmantojot institūciju datus, kas iesniegti atbilstoši Ministru kabineta 2017.gada 17.janvāra noteikumu Nr.35 “Zemes pārskatā iekļaujamās informācijas sagatavošanas kārtība” pielikumā norādītajam datu saturam un struktūrai. Atbildīgā institūcija par zemes pārskata sagatavošanu ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija. Nepieciešamo datu iesniegšanu nodrošina šādas institūcijas: Lauku atbalsta dienests – Lauku reģistra ģeogrāfiskās informācijas sistēmā reģistrētus datus; Tiesu administrācija – datus par notikušajiem darījumiem, kuros iesaistītas ārvalstu fiziskās un juridiskās personas; Valsts augu aizsardzības dienests –augšņu agroķīmiskā izpētē iegūtos datus; Valsts meža dienests – datus par inventarizētu meža zemju platību izmaiņām; Valsts zemes dienests – datus par nekustamo īpašumu struktūru un sadalījumu; valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi" – datus par meliorētajām platībām; valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs" – datus par piesārņotajām un potenciāli piesārņotām vietām. Dati iesniegti par stāvokli uz 2017.gada 1. janvārī.

Tāpat Zemes pārskatā izmantoti Valsts zemes dati par valsts teritorijas sadalījumu pēc īpašuma tiesību statusa, pa nekustamā īpašuma lietošanas mērķa grupām un pēc zemes lietošanas veida kategorijas (pieejami: www.vzd.gov.lv).