Jaunumi

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķinātas pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja vērtības. Līdz ar to turpmāk pašvaldībām Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projekta iesniegumu veidlapās jānorāda valsts budžeta dotācijas apmērs, ņemot vērā jauno pašvaldības budžeta kapacitātes rādītāju un publiskā finansējuma sadalījuma proporciju starp valsts budžeta dotāciju un pašvaldības finansējumu.

Aģentūra skaidro, ka valsts budžeta dotācijas apmērs katrai pašvaldībai tiek noteikts novērtējot aprēķinātās pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja standartizētās vērtības. Jo pozitīvāka vērtība, jo mazāks valsts budžeta dotācijas īpatsvars. Valsts budžeta dotācijas īpatsvara atšķirības no 2019.gada rādītājiem ir desmit pašvaldībām, no kurām:

  • astoņām pašvaldībām budžeta dotācijas apmērs ir samazinājies par 5 procentpunktiem (Valmiera, Cesvaines novads, Ērgļu novads, Ķeguma novads, Neretas novads, Raunas novads, Valkas novads un Vecpiebalgas novads),
  • divām pašvaldībām budžeta dotācijas apmērs ir palielinājies par 5 procentpunktiem (Engures un Sējas novads).

Informāciju par pašvaldību budžeta kapacitātes rādītāja aprēķināšanas metodiku var apskatīt aģentūras mājas lapā sadaļā “PUBLIKĀCIJAS” - Pašvaldību budžeta kapacitātes rādītājs

N.p.k. Vērtēto ieņēmumu standartizētas vērtības intervāls Valsts budžeta dotācija (%) Pašvaldību skaits 2020.gadā
1. <(-1,0) 30 38
2. ≥(-1,0) – 0,0< 25 63
3. ≥0,0 – 1,0< 20 9
4. ≥1,0 – 2,0< 15 7
5. ≥1,0 – 2,0< 10 2

Valsts reģionālās attīstības aģentūra informē, ka ir aprēķināti teritorijas attīstības līmeņa indeksi un teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indeksi pēc 2018.gada datiem.

Pēc 2018.gada datiem aprēķinātais teritorijas attīstības indekss raksturo attīstības līmeni konkrētajā teritorijā 2018.gadā, parādot teritorijas attīstību salīdzinājumā ar vidējo līmeni atbilstošajā teritoriju grupā. Savukārt aprēķinātais teritorijas attīstības līmeņa izmaiņu indekss parāda teritoriju attīstību salīdzinājumā ar tās attīstības līmeni 2017.gadā.

Atsevišķi tiek aprēķināts indekss plānošanas reģioniem, lielpilsētām un novadiem. Lai rādītāji būtu savā starpā salīdzināmi, aprēķinā tiek izmantoti astoņu dažādu rādītāju standartizētās vērtības un katram no tiem ir noteikts savs nozīmības svars (ietekme). Aprēķinā izmantoti Centrālās Statistikas pārvaldes, Valsts kases, Valsts ieņēmumu dienesta, Nodarbinātības valsts aģentūras, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas un Valsts zemes dienesta dati par plānošanas reģioniem, republikas pilsētām un novadiem.

Vislielākais kāpums kopējā novadu rangā salīdzinot ar iepriekšējo gadu ir Aknīstes novadam (par 22 vietām), Burtnieku novadam (par 19 vietām), Naukšēnu un Valkas novadam (par 12 vietām), kā arī Amatas un Limbažu novadiem par (par 11 vietām).

Plānošanas reģionu indeksu vērtības ir pieejamas šeit.
Republikas pilsētu indeksu vērtības ir pieejamas šeit.
Novadu indeksu vērtības ir pieejamas šeit.

Publicēts Zemes pārskats

Reģionālās attīstības indikatoru modulī (turpmāk – RAIM) publiskās daļas sadaļā “Tematiskā analīze” papildināta informācija ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) sagatavoto Zemes pārskatu. Zemes pārskatu sagatavojusi VARAM Telpiskās plānošanas departamenta Zemes politikas nodaļa. Zemes pārskatā ir apkopota informācija, kas raksturo zemes izmantošanu un tās izmaiņu tendences, izmantojot datus no 7 dažādām iestādēm:

  • Lauku atbalsta dienesta,
  • Tiesu administrācijas,
  • Valsts augu aizsardzības dienesta,
  • Valsts meža dienesta,
  • Valsts zemes dienesta,
  • Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi"
  • Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs".

Iepazīstoties ar šo informāciju, sabiedrībai tiek nodrošināta informācija par tendencēm zemes izmantošanā, kas var būt izmantojama zemes pārvaldības jautājumu risināšanai pašvaldībās, tai skaitā teritorijas plānojumu izstrādē. Zemes pārskats norāda uz galvenajām problēmām, izvērtējot zemes politikas galvenos aspektus – zemi kā resursu, zemi kā tiesību objektu, zemi kā vērtības objektu.

Jauni dati www.raim.gov.lv

Informējam, ka RAIM atjaunoti dati par iekšzemes kopprodukta apmēriem, komercreģistrā un Uzņēmumu reģistra žurnālā ierakstītajiem un no šiem reģistriem izslēgtajiem subjektiem un ārvalstu personu dalību komersantos (uzņēmumos), reģistrētā bezdarba līmeni iepriekšējā gada decembrī, par republikas nozīmes pilsētās un novados reģistrētajiem noziedzīgiem nodarījumiem (pēc smaguma pakāpes), par pensiju saņēmēju skaitu un piešķirto pensiju vidējo apmēru, par bezdarbnieka pabalsta saņēmēju skaitu un par bezdarbnieka pabalsta vidējo izmaksājamo apmēru un par valsts un pašvaldību ceļiem, kā arī par iedzīvotāju ienākuma nodokli un par uzņēmumu ienākuma nodokli.

Nākotnes plāni

Informējam, ka īstenojot plānotās aktivitātes ERAF 2014.-2020.gada plānošanas perioda 2.2.1.1.pasākuma „Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība” īstenošanas noteikumi” projekta Nr.2.2.1.1/17/I/008 „Teritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība” ietvaros RAIM 2019.gadā plānots papildināt RAIM datu bāzi ar jauniem dažādu nozaru datiem veselības, kultūras, izglītības un nodokļu jomā, kā arī datiem par dažādu ārvalstu finanšu instrumentu ietvaros veiktajiem ieguldījumiem.

Šā gada vasarā laists klajā kārtējais pārskats par tautas attīstību Lavijā. Šajā pārskatā pirmo reizi Latvijā vienkopus analizēta veselībpratība, finanšpratība, ģimeņpratība, politikpratība, medijpratība un kultūrpratība.
2015. / 2016. gada izdevums ir trīspadsmitais pārskats un tas ir veltīts informācijpratības izpētei saistībā ar dzīves meistarību. Pārskatā uzmanība pievērsta tam, kādas ir informācijas ieguves un lietošanas prasmes, kas nepieciešamas Latvijas iedzīvotāju ikdienas jautājumu risināšanai, un novērtēts, kā un vai tās ietekmē dzīves meistarību dažādās jomās: veselības uzturēšanā un saglabāšanā, finanšu pārvaldīšanā, ģimenes dzīves organizēšanā, valsts un pašvaldības pakalpojumu izmantošanā, politiskajā līdzdalībā un pašorganizācijā, brīvā laika pavadīšanā. Izdevums “Latvija. Pārskats par tautas attīstību” iznāk kopš 1995. gada. Sākot ar 2005. gadu, tā sagatavošana notiek LU SZF SPPI vadībā sadarbībā ar partneriem no citām augstskolām un institūcijām Latvijā.
Pārskats elektroniskā (pdf) formātā pieejams Latvijas Universitātes mājas lapā