Jūsu jautājumi - mūsu atbildes

Jautājums.

Kā tiek aprēķināti ES fondu ieguldījumu rādītāji? Atlasot datus un pārrēķinot ieguldījumu summas plānošanas reģionam Excel loksnē, summas nesakrīt ar RAIM aprēķiniem.

Atbilde.

VRAA sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju ir izstrādājusi un RAIM īsteno īpašu metodiku ES fondu ieguldījumu projektus skaita un ieguldīto summu uzskaitei un analīzei.
Metode nosaka, ka tiek izdalīti trīs projektu teritoriālās ietekmes līmeņi – vietējais, reģionālais un nacionālais. Katram projektam, atkarībā no plānošanas perioda aktivitātes (apakšaktivitātes), kādā tas realizēts, viennozīmīgi tiek piešķirts kāds no ietekmes līmeņiem.

Sistēma datu analīzes gaitā identificē tos vietēja ietekmes līmeņa projektus, kuriem kā realizācijas vieta ir norādīta tikai viena pašvaldība. Visu šāda veida projektu skaitu un ieguldījumu summas jūs dažādās tabulās, kartēs, grafikos atradīsit kā attiecinātus uz šo pašvaldību (bez piebildēm).

Ja sistēma identificē, ka kādiem vietēja ietekmes līmeņa projektiem kā realizācijas vieta ir norādītas vairākas pašvaldības, kas ietilpst vienā plānošanas reģionā, tad ietekmes līmeņa pazīme šim projektam tiek paaugstināta uz ‘reģionālo’ un šie projekti kopā ar reģionālā ietekmes līmeņa projektiem tiek attiecināti uz attiecīgo plānošanas reģionu.

Savukārt, ja sistēma identificē jebkāda ietekmes līmeņa projektus, kuriem kā realizācijas vieta norādītas pašvaldības no dažādiem plānošanas reģioniem vai vairāki plānošanas reģioni, tad tiem ietekmes līmeņa pazīme tiek paaugstināta uz ‘nacionālo’ un šie projekti kopā ar nacionālas ietekmes līmeņa projektiem tiek attiecināti uz valsti kopumā.

Lai iegūtu papildus informāciju par sīkāku dalījumu, jūs varat analizēt īpaši veidotus rādītājus – ‘... projektu finansējums, kuros piedalās pašvaldība’ un ‘... projektu finansējums, kuros piedalās plānošanas reģions’ – šie rādītāji ietver tieši tos projektus, kuriem attiecīgi ir ‘paaugstināts ietekmes līmenis’.

Šāda metodika ir izveidota, lai izvairītos no izkropļojumiem, kādi rodas, ja kādā nelielā pašvaldībā tiek realizēts liela mēroga reģionālas vai valsta nozīmes projekts, bet pašvaldības iedzīvotāji nav projekta ‘tiešie labumu guvēji’. Tipisks piemērs varētu būt Lidostas ‘Rīga’ projekts Mārupes novadā. Šis projekts ir iezīmēts kā nacionālajam ietekmes līmenim piederīgs; tā summas neparādās pēc mūsu metodikas analizējot ES fondu ietekmi uz Mārupes iedzīvotāju dzīves uzlabošanos.

Jautājums:

Skatoties informāciju Jūsu mājaslapā par konkrētu novadu, nonācu arī pie Eiropas fondu apguves tabulas. Tabulā ir minētas divas sadaļas. Viena ELFLA projekti, otra ELFLA atbalsta saņēmēji.
Jautājums - kāda ir atšķirība starp šīm sadaļām?

Atbilde:

Skaidrojam, ka Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) līdzekļi tiek izmaksāti lauksaimniekiem vai meža zemju īpašniekiem divos dažādos veidos:
1. kā atbalsta maksājumi, kas ir regulārs finansiāls atbalsts noteiktai lauksaimniecības praksei;
2. kā projektu maksājumi pēc projekta iesnieguma apstiprināšanas un atbilstoši tā īstenošanai.

Lai veiktu analīzi par LAD administrēto programmu ieguldījumiem teritoriālā griezumā un noteiktu atbalsta saņēmēju vai īstenoto projektu skaitu, ELFLA fonda maksājumus bija nepieciešams sadalīt, jo platību maksājumiem nav iespējams identificēt projektu skaitu.
Līdz ar to, sadaļā “ELFLA projekti” ir apkopoti dati par ieguldījumiem, kas tiek izmaksāti lauksaimniekiem vai meža zemju īpašniekiem pēc projekta īstenošanas un sadaļā “ELFLA atbalsta saņēmēji” ir ieguldījumi tiešo maksājumu veidā attiecīgajā pārskata gadā.

Jautājums:

Par bezdarba līmeni (%) - RAIM ir pieejama informācija no diviem avotiem - NVA un RAIM aprēķins - kura ir oficiāli izmantojamā? Atšķirības ir ievērojamas. Vēl ir jautājums vai šos datus var kombinēt ar CSP mājaslapā un datubāzē pieejamo informāciju?

Atbilde:

Skaidrojam, ka RAIM ir palīginstruments reģionālās attīstības novērtēšanai un noteiktu rādītāju salīdzināšanai Latvijas novadu un reģionu līmenī. Ņemot vērā to, ka NVA aprēķinā izmantotie dati nav pieejami sadalījumā pa Latvijas novadiem, RAIM publicētie dati ir aprēķināti pēc citas metodoloģijas.
Salīdzinot RAIM un NVA mājas lapās publicētos bezdarba līmeņa datus, skaidrojam, ka to aprēķinā tiek izmantotas trīs dažādas pieejas:

  • Reģistrētais bezdarba līmenis valstī mēneša griezumā, kas publicēts NVA mājas lapā - tiek aprēķināts kā reģistrēto bezdarbnieku skaits ekonomiski aktīvo iedzīvotāju kopskaitā. Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita datus NVA iegūst no CSP un tie nav pieejami novadu griezumā (tikai Latvijas reģionos un deviņās republikas pilsētās).
  • Bezdarba līmenis pēc NVA sniegtajiem datiem - tiek aprēķināts kā reģistrēto bezdarbnieku skaits darbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitā. Datus par iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā iegūst no Centrālās statistikas pārvaldes un tie ir pieejami novadu griezumā.
  • Bezdarba līmenis pēc RAIM aprēķiniem - tiek aprēķināts kā administratīvā teritorijā reģistrēto bezdarbnieku skaits darbspējas vecuma iedzīvotāju kopskaitā. Datus par iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā mēs iegūstam no PMLP un tie ir pieejami novadu griezumā.

Reģionālās attīstības novērtēšanā VRAA pārsvarā izmanto PMLP iedzīvotāju skaita datus, jo tie ir pieejami agrāk nekā CSP, tie ir pieejami plašākā interesējošo vecuma grupu dalījumā, un ir pieejami pagastu (teritoriālā dalījuma) līmenī.

Kurus bezdarba līmeņa rādītājus izmantot - tā ir lietotāja paša izvēle.

Metodoloģiskās norādes par RAIM publicēto rādītāju aprēķinu ir atrodamas RAIM sadaļā "Noderīga informācija ... Par RAIM" (tabulā ar RAIM rādītājiem, - noklikšķinot uz rādītāja nosaukuma, atveras "rādītāja pase").
Diviem RAIM iekļautajiem rādītājiem pases attiecīgi ir: Bezdarba līmenis (NVA) un Bezdarba līmenis (RAIM aprēķins).