Loading...
 
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu Lai uzlabotu RAIM sniegto informāciju un funkcionālās iespējas, šajā mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes. Lūdzu apstipriniet vai noraidiet sīkdatņu lietošanu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu un lietotāja datu apstrādi varat uzzināt, lasot šeit.

invest_env

Investīciju vides pievilcības novērtējums


Lai arī katram investoram ir specifiskas vajadzības un prasības pret vietu, kur veidot / izvietot savu uzņēmumu, tad tomēr ir vairāki faktori, kas interesē jebkuru investoru. Tie ir:

 • paredzamo investīciju vietā esošā infrastruktūra,
 • tur pieejamais darbaspēks (jeb cilvēkkapitāls),
 • pārvaldības efektivitāte pašvaldībā,
 • dzīves vides kvalitāte topošā uzņēmuma darbiniekiem,
 • teritorijas plānošana un zemes izmantošana pašvaldībā, kā arī
 • esošais ekonomiskās attīstības līmenis.

Šos faktorus kā nozīmīgus ir identificējuši vairāku valstu investīciju eksperti, kurus īpašā pētījumā aptaujāja VRAA piesaistītie konsultanti no SIA „Ernst & Young Baltic”. Pētījuma rezultātā tika izstrādāti priekšlikumi investīciju vides pievilcības novērtēšanas metodei. Zināmu laiku šī metode bija pazīstama ar nosaukumu "Investīciju piesaistes indekss pašvaldībām (IPIP)". Šeit aprakstītā metode ir nedaudz modificāts IPIP variants, turklāt mēs uzskatām, ka nosaukumā ietvertais jādziens 'investīciju vides pievilcība' daudz precīzāk raksturo metodes būtību.

Ar pētījumu varat iepazīties šeit.

Pilni projekta “Centrālās Baltijas jūras reģiona (CBJR) investīciju piesaistes indeksa pašvaldībām (IPIP) metodoloģijas izstrāde” nodevumi ir publicēti VRAA mājaslapā:
1. ziņojums
- latviešu valodā
- angļu valodā
Noslēguma ziņojums
- latviešu valodā
- angļu valodā
Minētais pētījuma projekts ir sastāvdaļa lielākam projektam - “Vienots Centrālbaltijas reģiona mājas tirgus" (Single CBR Home Market)


Īsos vārdos metodes būtība ir šāda:

 • katra investīciju vides faktora raksturošanai ir izvēlēts noteikts skaits izmērāmu rādītāju (indikatoru) - konkrētos indikatorus un to skaitu katram faktoram noteica ekspertu grupa;
 • eksperti noteica katra investīciju vides faktora un rādītāja nozīmību, nosakot svara koeficientus (procentos no kopējā) tā, lai kopsumma būtu 100%;
 • katram izvēlētajam rādītājam ir izstrādāta aprēķina metode, kas reālās rādītāja vērtības pārvērš indikatora vērtībās - tās var būt robežās no 0 līdz 1, pie kam augstāka indikatora vērtība nozīmē labvēlīgākus investīciju apstākļus;
 • investīciju vides pievilcības indekss (IVPI) tiek aprēķināts kā visu indikatoru svērtais vidējais (reizinot katrai pašvalībai konkrēto indikatora vērtību ar atbilstošo svara koeficientu un tad summējot)

Aprēķiniem izmantotās rādītājiu vērtības ir iegūtas veicot pašvaldību anketēšanu 2014. gadā, kā arī apkopojot uz to brīdi svaigākos pieejamos datus no citiem avotiem.
Ar rādītājiem, kas raksturo katru faktoru, kā arī katra indikatora aprēķina metodiku, indikatoriem noteiktajiem svara koeficientiem detaļās varat iepazīties zemāk.


Infrastruktūras indikatori (9 indikatori; visu šīs grupas indikatoru kopējais nozīmības svars ir 24%)
- Kopējais ceļu tīkla blīvums (nozīmības svars - 4,32%)
Definīcija Ceļu kopgarums uz vienu pašvaldības teritorijas km2.
Ceļu kopgarums ietver visus valsts un pašvaldību ceļus, - gan ar melno, gan balto segumu.
Mērvienība km/km2
Datu avots AS "Latvijas Valsts ceļi"
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Dabasgāzes pieslēguma iespēja (nozīmības svars - 3,12%)
Definīcija Indikatora vērtība ir 1, ja pieslēguma iespēja pastāv, bet 0, ja nav šādas iespējas
Datu avots Pašvaldības anketas dati
- 4G tīkla pārklājums (nozīmības svars - 2,64%)
Definīcija Rādītāja vērtība ir 1, ja pārklājums ir, bet 0, ja nav.
Datu avots Mobilo sakaru operatori
- Attālums līdz dzelzceļam (nozīmības svars - 4,08%)
Definīcija Attālums ir nosakāms kilometros no pašvaldības administratīvā centra līdz tuvākajai dzelzceļa stacijai.
Tuvākās dzelzceļa stacijas noteikšanai izmantot AS Latvijas Valsts dzelzceļš mājas lapā publicēto "Publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārskats 2013.gads.". Attālumu aprēķiniem izmantot ceļus ar asfalta segumu.
Ja attālums ir mazāks par 1,5 km, tad (matemātisku apsvērumu dēļ) faktiskais attālums tiek aizstāts ar 1,5 km.
Mērvienība km
Datu avots Google maps
Aprēķina formula Ii = Log (min (X)) / Log (Xi)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā
min (X) - minimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Attālums līdz ostai (nozības svars - 3,84%)
Definīcija Attālums ir nosakāms no pašvaldības administratīvā centra līdz tuvākajai ostai no saraksta:
Rīga, Ventspils, Liepāja, Pāvilosta, Roja, Mērsrags, Engure, Jūrmala (Lielupe), Skulte, Salacgrīva.
Attālumu aprēķiniem izmantot ceļus ar asfalta segumu.
Ja attālums ir mazāks par 1,5 km, tad (matemātisku apsvērumu dēļ) faktiskais attālums tiek aizstāts ar 1,5 km.
Mērvienība km
Datu avots Google maps
Aprēķina formula Ii = Log (min (X)) / Log (Xi)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā
min (X) - minimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Attālums līdz lidostai (nozības svars - 3,60%)
Definīcija Attālums ir nosakāms no pašvaldības administratīvā centra līdz tuvākajai starptautiskajai lidostai.
Attālumu aprēķiniem izmantot ceļus ar asfalta segumu.
Ja attālums ir mazāks par 1,5 km, tad (matemātisku apsvērumu dēļ) faktiskais attālums tiek aizstāts ar 1,5 km.
Mērvienība km
Datu avots Google maps
Aprēķina formula Ii = Log (min (X)) / Log (Xi)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā
min (X) - minimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Pieslēguma iespēja centralizētajai ūdensapgādes sistēmai (nozīmības svars - 0%)
Definīcija Indikatora vērtība ir 1, ja pieslēguma iespēja pastāv, bet 0, ja nav šādas iespējas
Datu avots Pašvaldības anketas dati
Indikatora svaram tika noteikta 0 vērtība pēc datu apkopošanas, konstatējot, ka pieslēguma iespēju uzrāda visas pašvaldības. Šādas monotonas vērtības visām pašvaldībām rezultātā radītu mazāku mērīšanas jutīgumu IVPI.
- Pieslēguma iespēja centralizētajai notekūdeņu savākšanas sistēmai (nozīmības svars - 0%)
Definīcija Indikatora vērtība ir 1, ja pieslēguma iespēja pastāv, bet 0, ja nav šādas iespējas
Datu avots Pašvaldības anketas dati
Indikatora svaram tika noteikta 0 vērtība pēc datu apkopošanas, konstatējot, ka pieslēguma iespēju uzrāda visas pašvaldības. Šādas monotonas vērtības visām pašvaldībām rezultātā radītu mazāku mērīšanas jutīgumu IVPI.
- Pieslēguma iespēja vismaz 10 kilovoltu elektropārvades līnijai pašvaldības industriālajās daļās (nozīmības svars - 2,40%)
Definīcija Indikatora vērtība ir 1, ja pieslēguma iespēja pastāv, bet 0, ja nav šādas iespējas
Datu avots Pašvaldības anketas dati
Cilvēkkapitāla indikatori (8 indikatori; kopējais nozīmības svars - 27%)
- Pastāvīgo iedzīvotāju skaits gada sākumā (nozīmības svars - 1,89%)
Definīcija Pastāvīgo iedzīvotāju skaits pašvaldības teritorijā.
Mērvienība cilvēki
Datu avots CSP
Aprēķina formula Ii = Log (Xi) / Log (max (X))
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Darbspējīgo iedzīvotāju īpatsvars gada sākumā (nozīmības svars - 5,67%)
Definīcija Darbspējas vecuma iedzīvotāju (15-62 g.v.) attiecība pret kopējo pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pašvaldībā, izteikta procentos.
Mērvienība %
Datu avots CSP
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Strādājošo vidējā bruto darba samaksa (nozīmības svars - 3,78%)
Definīcija Bruto jeb aprēķinātās darba samaksas fonda sastāvā ir iekļauta pamatalga (mēnešalga, amata alga), samaksa par nostrādāto laiku vai veikto darba apjomu, regulāras un neregulāras piemaksas un prēmijas, samaksa par ikgadējo un papildatvaļinājumu, piemaksas pie atvaļinājuma, atvaļinājuma pabalsts, kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu, darba nespējas lapu A apmaksa, samaksa par citām dienām, kurās nestrādā, valsts sociālo apdrošināšanas obligāto iemaksu, ko maksā strādājošie, un iedzīvotāju ienākuma nodokļa summas, kā arī darba samaksas subsīdijas.
Mērvienība Eiro
Datu avots CSP
Aprēķina formula Ii = Log (min (X)) / Log (Xi)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
min (X) - minimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Jauniešu vecumgrupas (15-24 gadi) īpatsvars kopējā iedzīvotāju skaitā gada sākumā (nozīmības svars - 3,51%)
Definīcija Jauniešu vecuma grupas iedzīvotāju (15-24 g.v.) attiecība pret kopējo pastāvīgo iedzīvotāju skaitu pašvaldībā, izteikta procentos.
Mērvienība %
Datu avots CSP (tautas skaitīšanas dati)
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai;
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars (nozīmības svars - 3,51%)
Definīcija Iedzīvotāju ar augstāko izglītību skaita vecuma grupā 15-24 g. attiecība pret kopējo pastāvīgo iedzīvotāju skaitu šajā vecuma grupā pašvaldībā, izteikta procentos.
Mērvienība %
Datu avots CSP (tautas skaitīšanas dati)
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Izglītības iestāžu skaits, kas realizē profesionālās izglītības programmas, uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 4,05%)
Definīcija Iekļautas tiek visas izglītības iestādes un to filiāles, kas pēc Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem datiem realizē profesionālās izglītības programmas.
Mērvienība skaits
Datu avots Par izglītības iestādēm - Valsts izglītības informācijas sistēmas Izglītības iestāžu reģistrs;
Par iedzīvotāju skaitu - CSP
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Augstākās izglītības iestāžu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 2,16%)
Definīcija Augstākās izglītības iestādes ir visas Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētās izglītības iestādes un to filiāles, kas realizē augstākās izglītības programmas.
Mērvienība skaits
Datu avots Par izglītības iestādēm - Valsts izglītības informācijas sistēmas Izglītības iestāžu reģistrs;
Par iedzīvotāju skaitu
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Bezdarba līmenis (nozīmības svars - 2,43%)
Definīcija Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrēto bezdarbnieku (darbspējas vecuma (15 - 62 g.)) īpatsvars ekonomiski aktīvo iedzīvotāju darbspējas vecumā skaitā, izteikts procentos.
Mērvienība %
Datu avots NVA
Aprēķina formula Ii = min (X) / Xi
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
min (X) - minimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
Pārvaldības indikatori (5 indikatori; kopējais nozīmības svars - 15%)
- Pašvaldībā gada laikā īstenoto starptautisko projektu skaits (nozīmības svars - 1,95%)
Definīcija Gada laikā pašvaldībā īstenoto starptautiski (ieskaitot no ES fondu līdzekļiem, kā arī citiem starptautiskiem finanšu instrumentiem) finansēto projektu skaits, ieskaitot visus tos projektus, kuros šajā gadā ir bijušas projekta aktivitātes (arī tos, kas uzsākti iepriekšējos gados, kā arī tos, kas tiks pabeigti turpmākajos gados).
Mērvienība skaits
Datu avots Pašvaldības anketas dati
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Ārvalstu sadraudzības pilsētu (vai citu pašvaldību) skaits, ar kurām pēdējā gada laikā ir bijušas tikšanās klātienē (nozīmības svars - 1,95%)
Definīcija Tikšanās ietver: oficiālas vizītes, pieredzes apmaiņas braucienus, ar projektu realizāciju saistītas speciālistu vizītes, kultūras apmaiņas braucienus...
Mērvienība skaits
Datu avots Pašvaldības anketas dati
Aprēķina formula Ii = Log (Xi) / Log (max (X))
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Uzņēmējiem / investoriem domātas informācijas esamība pašvaldības mājaslapā (vismaz vienā svešvalodā) (nozīmības svars - 3,30%)
Definīcija Rādītāja vērtība ir 1, ja šāda informācija ir, bet 0, ja nav šādas informācijas
Datu avots Pašvaldības anketas dati
- Uzņēmēju / investoru atbalstam domātas struktūrvienības vai īpaši nozīmēta speciālista esamība pašvaldībā (vismaz vienā svešvalodā) (nozīmības svars - 3,45%)
Definīcija Rādītāja vērtība ir 1, ja šāda struktūrvienība (vai īpaši nozīmēts speciālists) pastāv, bet 0, ja nav šādas struktūrvienības vai speciālista
Datu avots Pašvaldības anketas dati
- Administratīvā sloga novērtējums (nozīmības svars - 4,35%)
Definīcija Laiks, kāds nepieciešams lēmuma par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām pieņemšanai (no iesnieguma saņemšanas līdz izziņas izsniegšanai)
Saskaņā ar likuma 'Par pašvaldībām' 78.pantu vietējām pašvaldībām ir pirmpirkuma tiesības, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, ievērojot teritorijas plānojumā atļauto (plānoto) teritorijas izmantošanu, tiesību aktus, attīstības plānošanas dokumentus un citus dokumentus, kas pamato attiecīgā nekustamā īpašuma nepieciešamību pašvaldības funkciju īstenošanai.
Lai ierosinātu jautājuma izlemšanu, pārdevējam vai pircējam (fiziskai vai juridiskai personai) jāiesniedz iesniegums par pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu pirmpirkuma tiesību izskatīšanai, kuram pievienots pirkuma līgums vai tā noraksts (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu), kā arī pilnvarojumu apliecinoša dokumenta kopija (uzrādot oriģinālu) pārstāvēt pārdevēju vai pircēju nekustamā īpašuma pārdošanā un/vai ar to saistīto darbību veikšanā, ja iesniegumu par pirmpirkuma tiesību izskatīšanu iesniedz pārdevēja vai pircēja pilnvarotā persona, vai persona, kurai nav tiesību pārstāvēt pārdevēju vai pircēju - juridisku personu.
Pēc lēmuma pieņemšanas pašvaldība izsniedz izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Mērvienība dienas
Datu avots Pašvaldības anketas dati
Aprēķina formula Ii = min (X) / Xi
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
min (X) - minimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
Dzīves vides kvalitātes indikatori (4 indikatori; kopējais nozīmības svars - 12%)
- Ārstu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 2,40%)
Definīcija Pamatdarbā strādājošo ārstu skaits (bez zobārstiem, ar stažieriem un rezidentiem)
Mērvienība skaits
Datu avots Par ārstu skaitu - Slimību profilakses un kontroles centrs;
Par iedzīvotāju skaitu - CSP
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Reģistrēto noziedzīgo nodarījumu kopējais skaits uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 3,72%)
Definīcija Noziedzīgs nodarījums ir tīši vai aiz neuzmanības izdarīts sabiedriski bīstams nodarījums (darbība vai bezdarbība), par kura izdarīšanu ir paredzēts sods Krimināllikumā un par kura izdarīšanu draud kriminālsods.
Mērvienība skaits
Datu avots Par noziedzīgajiem nodarījumiem - Iekšlietu ministrijas informācijas centrs;
Par iedzīvotāju skaitu - CSP
Aprēķina formula Ii = min (X) / Xi
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
min (X) - minimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Mājokļu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 2,88%)
Definīcija Mājoklis (pēc CSP definīcijas) - pastāvīgai dzīvošanai paredzēta viena vai vairākas dzīvojamās istabas (dzīvojamā māja, dzīvoklis daudzdzīvokļu mājā, istaba komunālajā dzīvoklī u.c.). Dzīvojamās mājās bez dalījuma dzīvokļos palīgtelpas var būt paredzētas kopējai lietošanai un atdalītas no mājokļa.
Mērvienība skaits
Datu avots CSP (tautas skaitīšanas dati)
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Kultūras iestāžu skaits (muzeji, teātri, kino, kultūras/ kreatīvie centri) uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 3,00%)
Definīcija Kultūras iestādes ietver: muzejus, teātrus, kino, kultūras/ kreatīvos centrus.
Mērvienība skaits
Datu avots Par kultūras iestāžu skaitu - Kultūras informācijas sistēmu centrs;
Par iedzīvotāju skaitu - CSP
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
Teritorijas plānošanas un zemes izmantošanas indikatori (2 indikatori; kopējais nozīmības svars - 10%)
- Lauksaimniecības teritoriju īpatsvars no kopējās pašvaldības teritorijas (nozīmības svars - 0%
Definīcija Saskaņā ar datiem par pašvaldības teritorijas sadalījumu pa teritoriālā plānojuma funkcionālo zonējumu veidiem.
No plānojuma funkcionālo zonējumu veidiem iekļaujamas tikai lauksaimniecības teritorijas.
Īpatsvars tiek noteikts procentos no pašvaldības kopējās platības. Ja rādītāja vērtība ir mazāka par 0,1%, tad (matemātisku apsvērumu dēļ) tā attiecīgajai pašvaldībai tiek aizstāta ar 0,1%.
Mērvienība %
Datu avots Pašvaldības anketas dati (aizpildāmi pēc pašvaldību teritoriāliem plānojumiem).
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
Indikatora svaram tika noteikta 0 vērtība pēc datu apkopošanas, konstatējot, ka rādītāja iekļaušna ir iespējama tikai veicot analīzi lauku pašvaldību apakšgrupā. Kopā ar pilsētu pašvaldībām tiek iegūts neloģisks rezultāts.
- Rūpniecības apbūves teritoriju īpatsvars no kopējās novada teritorijas platības (nozīmības svars - 10,00%
Definīcija Saskaņā ar datiem par pašvaldības teritorijas sadalījumu pa teritoriālā plānojuma funkcionālo zonējumu veidiem.
No plānojuma funkcionālo zonējumu veidiem iekļaujamas - jauktas centra apbūves teritorijas un rūpniecības apbūves teritorijas;
Īpatsvars tiek noteikts procentos no pašvaldības kopējās platības. Ja rādītāja vērtība ir mazāka par 0,1%, tad (matemātisku apsvērumu dēļ) tā attiecīgajai pašvaldībai tiek aizstāta ar 0,1%.
Mērvienība %
Datu avots Pašvaldības anketas dati (aizpildāmi pēc pašvaldību teritoriāliem plānojumiem).
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
Ekonomiskās attīstības indikatori (4 indikatori; kopējais nozīmības svars - 12%)
- Uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu īpatsvars (nozīmības svars - 3,12%
Definīcija Uzņēmumu skaits, kuros ir reģistrēta ārvalstu ieguldītāju līdzdalība attiecībā pret pašvaldības teritorijā reģistrēto kopējo uzņēmumu skaitu, izteikts procentos.
Mērvienība %
Datu avots LURSOFT
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Jaunizveidoto uzņēmumu skaits gada laikā uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 3,00%
Definīcija LR tiesību aktos noteiktā kārtībā gada laikā reģistrēto uzņēmumu skaits.
Mērvienība skaits
Datu avots Par uzņēmumu skaitu - LURSOFT;
Par iedzīvotāju skaitu - CSP
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Uzņēmumu skaits uz 1000 iedzīvotājiem (nozīmības svars - 3,12%
Definīcija Ar uzņēmumiem šeit saprot visas uzņēmējdarbības formas: pašnodarbinātās personas, individuālos komersantus, komercsabiedrības, zemnieku un zvejnieku saimniecības.
Mērvienība skaits
Datu avots Par uzņēmumu skaitu - CSP;
Par iedzīvotāju skaitu - CSP
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība
- Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma uz 1000 pašvaldības iedzīvotājiem (nozīmības svars - 2,76%
Definīcija Tiešās investīcijas raksturo ilgtermiņa attiecības starp vienas ekonomikas rezidentu (tiešais ieguldītājs) un citas ekonomikas rezidenta uzņēmumu (tiešo investīciju uzņēmums). Investīcijas var uzskatīt par tiešajām, ja tiešajam ieguldītājam pieder 10% un vairāk no parastajām akcijām vai balsstiesībām, vai ekvivalenta līdzdalība tiešo investīciju uzņēmumā.
Mērvienība Eiro
Datu avots Par ieguldījumiem - Uzņēmumu reģistrs;
Par iedzīvotāju skaitu - CSP
Aprēķina formula Ii = Xi / max (X)
kur:
Ii - indikatora vērtība izvēlētajai pašvaldībai
Xi - rādītāja vērtība izvēlētajā pašvaldībā;
max (X) - maksimālā (izlasē iekļauto pašvaldību) rādītāja vērtība


Šajā sadaļā varat iepzīties ar investīciju vides novērtējuma rezultātiem visām Latvijas pašvaldībām...
... aplūkot IVP indeksa vētības, pašvaldības rangs pēc kopējā novērtējuma, rangi pēc faktoru novērtējumiem (attēls) ...

Ar zaļo krāsu tabulā ir izceltas tās pašvaldības, kas pēc ranga (kopējā vai attiecīgā faktora vērtējumam) ir starp 20% "labākajām";
ar sārto krāsu, savukārt, atzīmētas pašvaldības, kas ir starp 20% "sliktākajām".
IVPI Rezult

Ja jūs vēlaties aplūkot apēķinātās indikatoru vērtības tabulā, iepazīties ar detalizētu novērtējumu atsevišķām pašvaldībām, tad iesakām ...
...lejuplādēt IVPI aprēķina rezultātus Excel failā...
Šim Excel failam ir divas loksnes:

 • Kopējais_saraksts - loksne, kas satur kopējā IVPI ineksa vērtības, rangu pēc šī indeksa, kā arī papildus ailes, kurās ir parādīti attiecīgās pašvaldības rangi pēc visiem investīciju vides pievilcības faktoriem;
 • otrā loksnē - Atsevišķai_pašvaldībai - ir izveidots rīks, kas ļauj izvēlēties un izpētīt vienu interesējošu pašvaldību;

ar bultiņu lejupizvēršot saraktu un tajā norādot pašvaldību, tai varam aplūkot katra indikatora vērtības (kas mainās robežās no 0 līdz 1) un pašvaldības rangu pēc šī indikatora.

 • visur krāsu kodējums ir vienāds - zaļā krāsa nozīmē pašvaldības piederību (pēc attiecīgās pazīmes) 20% 'labākajām', bet sārtā - 20% 'sliktākajām'.

Ņemot vērā, ka anketu aizpildīšana rada papildus administratīvo slogu pašvaldībām, ir paredzēts, ka dati tiks atjaunināti ne biežāk kā reizi trijos gados. Turklāt, liela daļa no rādītājiem ir ar lēni mainīgām vērtībām, kā arī atsevišķi rādītāji (piemēram, iedzīvotāju ar augstāko izglītību īpatsvars) ir pieejami tikai no tautas skaitīšanas datiem. Tātad - jauns IVPI aprēķins (uz daļēji atsvaidzinātiem datiem) būtu sagaidāms 2017. gadā.


Šeit savukārt ir pieejami rezultāti par Latvijas 9 republikas pilsētu, 5 izvēlētu Novēģijas pilsētu un 10 izvēlētu Polijas pilsētu investīciju vides pievilcības salīdzinājumu...

Atšķirībā no Latvijas pašvaldībām pielietotā modeļa, starptautiskam salīdzinājumam ir pielietota indeksa aprēķināšanas metodika, kas ir ļoti tuva sākotnēji SIA „Ernst & Young Baltic” pētījumā piedāvātajai. Metodika ietver vairākus "starptautikās salīdzināšanas makro rādītājus", kuriem nav jēgas, veicot aprēķinus vienas valsts pašvaldībām. Tie ir:
- Iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju;
- Inflācija (% gadā)
- Uzņēmumu nodokļu maksāšanas režīms (%, pēc Doing Business vērtējuma datiem)
- Valsts parāds (% no IKP)
- Eiropas Patentu institūcijās pieteikto patentu skaits uz 1 milj. iedzīvotāju
- Izdevumi pētniecībai un attīstībai (% no IKP)

Sakarā ar to, ka vairākiem Latvijā nozīmīgiem rādītājiem citās valstīs (piem., Norvēģijā) nav izteiktas nozīmes, tad tiem šajā aprēķinā ir piešķirts 0 svars.:
- Starptautisko projektu skaits
- Uzņēmumu ar ārvalstu kapitālu skaits (% no kopējā)
- Ārvalstu tiešo investīciju apjoms

Savukārt 'Administratīvā sloga' novērtēsanai ir izmantoti dati no Doing Business veiktā starptautiski salīdzināmā vērtējuma, kas balstās uz būvniecības nozares procedūru izvērtējumu.

Rezultātus jūs varat...

... aplūkot IVP indeksa vētības, pašvaldības rangu pēc kopējā novērtējuma, rangus pēc faktoru novērtējumiem (attēls) ...

Ar zaļo krāsu tabulā ir izceltas tās pašvaldības, kas pēc ranga (kopējā vai attiecīgā faktora vērtējumam) ir starp 33% "labākajām";
ar sārto krāsu, savukārt, atzīmētas pašvaldības, kas ir starp 33% "sliktākajām".
IVPI LV NOR POL

Ja jūs vēlaties aplūkot apēķinātās indikatoru vērtības tabulā, iepazīties ar detalizētu novērtējumu atsevišķām pašvaldībām, tad iesakām ...
...lejuplādēt IVPI aprēķina rezultātus Excel failā...
Šim Excel failam ir divas loksnes:

 • Kopējais_saraksts - loksne, kas satur kopējā IVPI ineksa vērtības, rangu pēc šī indeksa, kā arī papildus ailes, kurās ir parādīti attiecīgās pašvaldības rangi pēc visiem investīciju vides pievilcības faktoriem;
 • otrā loksnē - Atsevišķai_pašvaldībai - ir izveidots rīks, kas ļauj izvēlēties un izpētīt vienu interesējošu pašvaldību;

ar bultiņu lejupizvēršot sarakstu un tajā norādot pašvaldību, tai varam aplūkot katra indikatora vērtības (kas mainās robežās no 0 līdz 1) un pašvaldības rangu pēc šī indikatora.

 • visur krāsu kodējums ir vienāds - zaļā krāsa nozīmē pašvaldības piederību (pēc attiecīgās pazīmes) 33% 'labākajām', bet sārtā - 33% 'sliktākajām'.