Loading...
 
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu Lai uzlabotu RAIM sniegto informāciju un funkcionālās iespējas, šajā mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes. Lūdzu apstipriniet vai noraidiet sīkdatņu lietošanu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu un lietotāja datu apstrādi varat uzzināt, lasot šeit.

electricity_data


Elektroenerģijas patēriņa dati teritoriālā iedalījumā


Reģionālās attīstības indikatoru modulis ikgadēji no A/S "Sadales tīkls" saņem datus par elektroenerģijas patēriņu Latvijas pašvaldību teritorijās. Ir svarīgi ievērot, ka AS “Sadales tīkls” sniegtie dati tikai daļēji atspoguļo pilno elektroenerģijas patēriņu, jo neiekļauj no Akciju sabiedrības „Augstsprieguma tīkls” saņemto un pašvaldību teritorijās patērēto elektroenerģiju.

...vairāk par elektoenerģijas patēriņa datu metodoloģiju...

Elektroenerģijas patēriņa datu kopa satur trīs rādītājus:

- Elektroenerģijas patēriņš pašvaldības teritorijā
Definīcija Izvēlētajā periodā pašvaldības teritorijā patērētā elektroenerģija sadalījumā pa patērētāju piederību noteiktam sektoram. AS "Sadales tīkls" sniegtie dati tikai daļēji atspoguļo pilno elektroenerģijas patēriņu, jo neiekļauj no Akciju sabiedrības "Augstsprieguma tīkls" saņemto un patērēto elektroenerģiju.
Mērvienība kilovatstunda
Klasifikatori un to ierobežojumi teritorija - valsts, plānošanas reģions, republikas pilsēta, novads
periods - gads (dati pieejami no 2008. gada)
patēriņa sektors -
- iedzīvotāju patēriņš, ieskaitot daudzdzīvokļu ēkas
- pakalpojumu (terciārā) sektora patēriņš
- rūpnieciskie patērētāji
- ielu apgaismojums
- sūkņu stacijas, ūdensvadi un kanalizācija
- transports
- lauksaimniecības uzņēmumi un zemnieku saimniecības
- pārējie (biroji, ofisi, valsts un pašvaldības iestādes, policija, skolas, slimnīcas un sakaru, interneta, TV operatori, energosistēmas pašpatēriņš, dārzu un garāžu kooperatīvi, namu apsaimniekotāji ar atsevišķu uzskaiti)
Teritorija summējams
Laika periods summējams
Datu avots AS "Sadales tīkls" (ST)
Aprēķina formula primārie dati
Datu ievākšanas / aprēķināšanas biežums 1 reizi gadā (pēc vienošanas, gada pirmajā pusē)
- Pieslēgumu skaits (mājsaimniecības)
Definīcija Mājsaimniecību sektora (iedzīvotāju patēriņš, ieskaitot daudzdzīvokļu ēkas) klientu skaits pašvaldības teritorijā, kam AS "Sadales tīkls" gada laikā ir nodrošinājis elektroenerģijas piegādi.
Daudzdzīvokļu mājas ar vienotu norēķinu (kopīgu apsaimniekotāja līgumu) ar AS "Sadales tīkls" un tālāku iekšēju uzskaiti dzīvokļu īpašniekiem šeit ir uzskaitītas kā viens pieslēgums.
Mērvienība skaits
Klasifikatori un to ierobežojumi teritorija - valsts, plānošanas reģions, republikas pilsēta, novads
periods - gads (dati pieejami no 2013. gada);
Teritorija summējams
Laika periods nesummējams
Datu avots AS "Sadales tīkls" (ST)
Aprēķina formula primārie dati
Datu ievākšanas / aprēķināšanas biežums 1 reizi gadā (pēc vienošanas, gada pirmajā pusē)
- Vidējais elektroenerģijas patēriņš uz vienu mājsaimniecību gadā
Definīcija Mājsaimniecību sektora (iedzīvotāju patēriņš, ieskaitot daudzdzīvokļu ēkas) klientu skaits pašvaldības teritorijā, kam AS "Sadales tīkls" gada laikā ir nodrošinājis elektroenerģijas piegādi.
Daudzdzīvokļu mājas ar vienotu norēķinu (kopīgu apsaimniekotāja līgumu) ar AS "Sadales tīkls" un tālāku iekšēju uzskaiti dzīvokļu īpašniekiem šeit ir uzskaitītas kā viens pieslēgums.
Mērvienība kilovatstunda
Klasifikatori un to ierobežojumi teritorija - valsts, plānošanas reģions, republikas pilsēta, novads
periods - gads (dati pieejami no 2013. gada);
Teritorija nesummējams
Laika periods nesummējams
Datu avots RAIM aprēķins
Aprēķina formula Pašvaldību elektroenerģijas patēriņš (mājsaimniecību sektorā) /
Mājsaimniecību sektora pieslēgumu skaits
Datu ievākšanas / aprēķināšanas biežums 1 reizi gadā (pēc vienošanas, gada pirmajā pusē)