Loading...
 
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu Lai uzlabotu RAIM sniegto informāciju un funkcionālās iespējas, šajā mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes. Lūdzu apstipriniet vai noraidiet sīkdatņu lietošanu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu un lietotāja datu apstrādi varat uzzināt, lasot šeit.

Pašvaldību līmeņa atskaites

Atskaite Apraksts
Pašvaldībā uzsāktās plānošanas dokumentu izstrādes Tabulā atspoguļota informācija par kalendārajā gadā pašvaldībā uzsāktajām jaunajām plānošanas dokumentu izstrādēm. Tiek saskaitīti kalendārajā gadā pieņemtie lēmumi par plānošanas dokumenta izstrādes uzsākšanu.
Pašvaldībā izstrādē esošie teritorijas plānošanas dokumenti Tabulā atspoguļota informācija par kalendārajā gadā pašvaldībā izstrādē esošajiem teritorijas plānošanas dokumentiem. Dokuments izstrādē skaitās sākot ar gadu, kurā tika pieņemts lēmums par dokumenta izstrādes uzsākšanu, beidzot ar gadu, kad pieņemts lēmums par dokumenta apstiprināšanu vai lēmums par izstrādes apturēšanu.
Pašvaldībā apstirpinātie teritorijas plānošanas dokumenti Tabulā atspoguļota informācija par kalendārajā gadā pašvaldībā galīgajā redakcijā apstiprinātajiem lokālplānojumiem un detālplānojumiem. Skaitīti tiek lēmumi par atbilstošā TAPIS projekta galīgās redakcijas apstiprināšanu. Citi plānošanas dokumentu veidi šajā atskaitē netiek apskatīti.
Funkcionālais zonējums pašvaldības teritorijā Tabulā atspoguļota informācija par aktuālo funkcionālo zonējumu pašvaldības teritorijā.
Teritorijas ar īpašiem noteikumiem pašvaldībā Tabulā atspoguļota informācija par pašvaldības aktuālajām teritorijām ar īpašiem noteikumiem. Informācija tiek atspoguļota par TIN veidiem.
Apgrūtinātās tertitorijas pašvaldībā Tabulā atspoguļota informācija par pašvaldības aktuālajām apgrūtinātajām teritorijām.
Nacionālā līmeņa lauksaimniecības teritorijas pašvaldībā Tabulā atspoguļota informācija par pašvaldības teritorijā eošajām nacionālā līmeņa lauksaimniecības teritorijām.
Ciemu kopplatības izmaiņas dinamika pašvaldībā Tabulā atspoguļota informācija par pašvaldības teritorijā esošo ciemu kopplatību un tās izmaiņas dinamiku. Izmaiņa tiek fiksēta starp spēkā esošā teritorijas plānojuma definēto ciemu kopplatību un iepriekšējo spēkā bijušā teritorijas plānojuma definētajām ciemu kopplatību.
Attiecības izmaiņas starp pašvaldībā plānoto un pašreizējo pilsētu kopplatību Tabulā atspoguļota informācija par pašvaldības teritorijā esošo pilsētu plānoto kopplatību un faktisko kopplatību attiecību. Attiecība tiek rēķināta no spēkā esošajā teritorija plānojumā pilsētu plānotās kopplatības atņemot no VZD iegūto novada pilsētu kopplatību.
Plānoto pilsētatu kopplatības izmaiņas dinamika pašvaldībā Tabulā atspoguļota informācija par pašvaldības teritorijā esošo plānoto pilsētu kopplatību un tās izmaiņas dinamiku. Izmaiņa tiek fiksēta starp spēkā esošajā teritorijas plānojumā definēto pilsētu plānoto kopplatību un iepriekšējā spēkā bijušā teritorijas plānojuma pilsētu plānoto kopplatību.