Loading...
 
Paziņojums par sīkdatņu izmantošanu Lai uzlabotu RAIM sniegto informāciju un funkcionālās iespējas, šajā mājas lapā ir ievietotas Google Analytics sīkdatnes. Lūdzu apstipriniet vai noraidiet sīkdatņu lietošanu. Vairāk par šo sīkdatņu izmantošanu un lietotāja datu apstrādi varat uzzināt, lasot šeit.

Brīva pieeja datiem


Šajā lapā ir ievietotas piekļuves visām sistēmā RAIM iekļautajām datu kopām. Aktivizējot izvēlēto saiti, jaunā logā atvērsies datu pārlūks, kas vienkāršā tabulā, dalījumā pa lappusēm atspoguļos RAIM datus. Pārlūka izvēlnē (ATSKAITES SĀKUMLAPA > Eksports >...) Jūs varat izvēlēties iespēju datus eksportēt Jums tālākai lietošanai ērtā formātā un saglabāt tos savā datorā.

Šīs lapas saturs atbalsta atvērto datu (jeb angliski - Open Data) pieeju, kas Eiropas Savienībā tiek ieviesta ar tā saukto PSI direktīvuDirektīva 2003/98/EC stājusies spēkā 2003. gada 31. decembrī un to papildina direktīva 2013/37/EU, kas stājās spēkā 2013. gada 17. jūlijā .

Datu kopas nosaukums, datu avots Datu lauki
Iedzīvotāju skaits, PMLP Plānošanas reģions
Pašvaldība
Teritoriālā vienība
Dzimums
Vecuma grupa
Gads
Iedzīvotāju skaits gada sākumā (cilv., PMLP)
Mirušo skaits, PMLP Plānošanas reģions
Pašvaldība
Teritoriālā vienība
Dzimums
Vecuma grupa
Gads
Mirušo skaits (cilv., PMLP)
Dzimušo skaits, PMLP Plānošanas reģions
Pašvaldība
Teritoriālā vienība
Dzimums
Gads
Dzimušo skaits (cilv., PMLP)
LAD administrēto ES fondu finansējums: ELGF projekti, LAD Gads
Pašvaldība
Projekta iesniedzējs
Plānošanas reģions
Teritoriālā vienība
Finansējuma avots
ES fondu projektu skaits (LAD)
ES fondu finansējuma summa (EUR, LAD)
LAD administrēto ES fondu finansējums: ELFLA atbalsta saņēmēji, LAD Gads
Pašvaldība
Projekta iesniedzējs
Plānošanas reģions
Teritoriālā vienība
Finansējuma avots
ES fondu atbalsta saņēmēju skaits (LAD)
ES fondu finansējuma summa (EUR, LAD)
LAD administrēto ES fondu finansējums: ELFLA projekti, LAD Gads
Pašvaldība
Projekta iesniedzējs
Plānošanas reģions
Teritoriālā vienība
Finansējuma avots
ES fondu projektu skaits (LAD)
ES fondu finansējuma summa (EUR, LAD)
LAD administrēto ES fondu finansējums: EZF projekti, LAD Gads
Pašvaldība
Projekta iesniedzējs
Plānošanas reģions
Teritoriālā vienība
Finansējuma avots
ES fondu projektu skaits (LAD)
ES fondu finansējuma summa (EUR, LAD)
Valsts Kases dati par pašvaldību ieņēmumiem, VK Gads
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Pašvaldības budžeta IIN ieņēmumi (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta NĪN ieņēmumi (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta kopējie nodokļu ieņēmumi (EUR, VK)
Dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta kopējie ieņēmumi (EUR, VK)
Valsts Kases dati par pašvaldību izdevumiem, VK Gads
Pašvaldības budžeta izdevumu funkcija
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Pašvaldības budžeta izdevumi atlīdzībai (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta uzturēšanas izdevumi (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta sociālo pabalstu izdevumi (EUR, VK)
Pašvaldības iemaksas pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fondā (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta kapitālie izdevumi (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta pārējie izdevumi (EUR, VK)
Pašvaldības budžeta kopējie izdevumi (EUR, VK)
Nodarbinātības Valsts aģentūras dati par bezdarbniekiem un ilgstošiem bezdarbniekiem, NVA Gads
Pašvaldība
Plānošanas reģions
Teritoriālā vienība
Mēnesis
Dzimums
Vecuma grupa
Izglītības līmenis
Bezdarba ilgums
Reģistrēto bezdarbnieku skaits (cilv., NVA)
Reģistrēto ilgstošo bezdarbnieku skaits (cilv., NVA)
Nodarbinātības Valsts aģentūras dati par bezdarba līmeņiem, NVA Gads
ATVK
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Teritoriālā vienība
Bezdarba līmenis (%, NVA)
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits, CSP Gads
Statistiskais reģions
Plānošanas reģions
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (15-64 gadu vecumā) (tūkst. cilv., CSP)
Ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaits (15-74 gadu vecumā) (tūkst. cilv., CSP)
Iedzīvotāju skaits gada sākumā (cilv., CSP)
Nodarbināto iedzīvotāju skaits, CSP Gads
Statistiskais reģions
NACE
Plānošanas reģions
Nodarbināto iedzīvotāju skaits (vecuma grupā 15-74 gadi) (tūkst. cilv., CSP)
Iekšzemes kopprodukts, CSP Gads
Statistiskais reģions
Plānošanas reģions
Iekšzemes kopprodukts (EUR, CSP)
Iekšzemes kopprodukts uz 1 iedzīvotāju (EUR, CSP)
Kopējā pievienotā vērtība reģionos, CSP Gads
Statistiskais reģions
NACE
Plānošanas reģions
Kopējā pievienotā vērtība (tūkst. EUR, CSP)
Reģionu kopējās pievienotās vērtības īpatsvars, CSP Gads
Statistiskais reģions
NACE
Plānošanas reģions
Reģionu kopējās pievienotās vērtības īpatsvars no kopējā valstī (%, CSP)
Nefinanšu investīcijas, CSP Gads
Statistiskais reģions
Plānošanas reģions
Nefinanšu investīcijas (milj. EUR, CSP)
Tirgus sektora ekonomiski aktīvās statistiskās vienības, CSP Gads
NACE
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Ekonomiski aktīvās statistiskās vienības (skaits, CSP)
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi, CSP Gads
Statistiskais reģions
Plānošanas reģions
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi uz vienu mājsaimniecību mēnesī (EUR, CSP)
Mājsaimniecību rīcībā esošo ienākumu sastāvs vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, CSP Gads
Statistiskais reģions
Ienākumu veids
Plānošanas reģions
Mājsaimniecību rīcībā esošie ienākumi uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (EUR, CSP)
Patēriņa izdevumu sastāvs vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī, CSP Gads
Statistiskais reģions
Plānošanas reģions
Patēriņa izdevumu sastāvs vidēji uz vienu mājsaimniecības locekli mēnesī (EUR, CSP)
Nabadzības riska indekss pēc vecuma un dzimuma, CSP Gads
Dzimums
Vecuma grupa
Statistiskais reģions
Plānošanas reģions
Nabadzības riska indekss (%)
Mēneša vidējā bruto un neto darba samaksa, CSP Gads
Plānošanas reģions
Statistiskais reģions
Algas veids
Darba sektors
Mēneša vidējā darba samaksa pa sektoriem (EUR, CSP)
Iedzīvotāju skaits, CSP Gads
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Iedzīvotāju skaits gada sākumā (cilv., CSP)
Labklājības ministrijas dati par pabalstiem, LM Gads
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Pašvaldības budžeta izdevumi sociālā atbalsta pasākumiem (EUR, LM)
Pabalstu summa garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (EUR, LM)
Pabalstu skaits garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai (skaits, LM)
Ārkārtas situācijas vienreizējo pabalstu kopsumma (EUR, LM)
Ārkārtas situācijas vienreizējo pabalstu skaits (skaits, LM)
Ģimeņu skaits, kas saņem ārkārtas situācijas vienreizējo pabalstu (skaits, LM)
Dzīvokļa pabalstu summa (EUR, LM)
Ģimeņu skaits, kas saņem dzīvokļa pabalstu (skaits, LM)
Personu skaits, kas saņem dzīvokļa pabalstu (cilv., LM)
Ģimeņu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam (skaits, LM)
Personu skaits, kam konstatēta atbilstība trūcīgas ģimenes statusam (cilv., LM)
Darbinieku skaits pašvaldības institūcijās, kas sniedz sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību (cilv., LM)
Sociālos pakalpojumus saņēmušo klientu skaits (cilv., LM)
Valsts ceļu kopgarumi, LVC Gads
Teritoriālā vienība
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Valsts autoceļu kopgarums (km, LVC)
Valsts autoceļu kopgarums ar melno segumu (km, LVC)
Valsts autoceļu kopgarums ar balto segumu (km, LVC)
Galveno autoceļu kopgarums (km, LVC)
Reģionālo autoceļu kopgarums (km, LVC)
Vietējo autoceļu kopgarums (km, LVC)
Pašvaldību ceļu kopgarumi, LVC Gads
Pašvaldība
Teritoriālā vienība
Plānošanas reģions
Pašvaldības autoceļu kopgarums (km, LVC)
Pašvaldības autoceļu garums ar melno segumu (km, LVC)
Pašvaldības ielu kopgarums (km, LVC)
Pašvaldības ielu brauktuves laukums
Pašvaldības ielu garums ar melno segumu (km, LVC)
Pašvaldības ielu ar melno segumu brauktuves laukums
Tiltu skaits pašvaldībā (skaits, LVC)
Tiltu kopgarums pašvaldībā
Tiltu brauktuves laukums pašvaldībā
Ceļu kopgarumi pa segumu veidiem, LVC Gads
Teritoriālā vienība
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Ceļu seguma veids
Galveno autoceļu kopgarums (km, LVC)
Reģionālo autoceļu kopgarums (km, LVC)
Vietējo autoceļu kopgarums (km, LVC)
Valsts autoceļu kopgarums (km, LVC)
Personas, par kurām gada laikā ir jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas, VSAA Gads
Teritoriālā vienība
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Personu skaits, par kuriem gada laikā ir jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (pēc darba ņēmēja deklarētās adreses) (cilv., VSAA)
Algu summa personām, par kurām gada laikā ir jāveic obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas (pēc darba devēja juridiskās adreses) (EUR, VSAA)
Darba vietu skaits
Veicamo iemaksu algu summa
Valsts Soviālās apdrošināšanas aģentūras sniegtie pakalpojumi, VSAA Gads
Teritoriālā vienība
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Visu pensiju vidējais piešķirtais apmērs (EUR, VSAA)
Visu pensiju saņēmēju skaits (cilv., VSAA)
Vecuma pensiju saņēmēju skaits (cilv., VSAA)
Apgādnieka zaudējuma pensiju saņēmēju skaits (cilv., VSAA)
Invaliditātes pensiju saņēmēju skaits (cilv., VSAA)
Izdienas pensiju saņēmēju skaits (cilv., VSAA)
Bezdarbnieku pabalstu vidējais izmaksājamais apmērs (EUR, VSAA)
Bezdarbnieku pabalstu saņēmēju skaits (cilv., VSAA)
Vecuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (pagastu līmenis, EUR, VSAA)
Apgādnieka zaudējuma pensiju vidējais piešķirtais apmērs (pagastu līmenis, EUR, VSAA)
Invaliditātes pensiju vidējais piešķirtais apmērs (pagastu līmenis, EUR, VSAA)
Izdienas pensiju vidējais piešķirtais apmērs (pagastu līmenis, EUR, VSAA)
Reģistrēto un likvidēto uzņēmumu skaits, UR ATVK
Teritoriālā vienība
Gads
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Reģistrēto uzņēmumu skaits (skaits, UR)
Likvidēto uzņēmumu skaits (skaits, UR)
Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma, UR ATVK
Teritoriālā vienība
Gads
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Ārvalstu tiešo investīciju ieguldījumu kopsumma (EUR, UR)
Izglītības iestādes, IZM Izglītības iestāde
Reģistrācijas numurs
Vai internāts?
Platība
Izglītības iestādes veids
Izglītības iestādes tips
Izglītības iestādes pakļautība
Pašvaldība
Teritoriālā vienība
Izglītības iestāžu audzēkņi, IZM Izglītības iestāde
Dzimums
Izglītības iestādes audzēkņu grupa
Gads
Izglītības iestāžu audzēkņu skaits (cilv., IZM)
Uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju skaits, VID Gads
ATVK
Plānošanas reģions
Pašvaldība
Teritoriālā vienība
Uzņēmuma ienākuma nodokļa maksātāju skaits (skaits, VID)
Uzņēmuma ienākuma nodokļa aprēķinātā summa (EUR, VID)